Formularët për aplikim

Të gjithë ata të cilët kanë qenë pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe që jetojnë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, mund të tërheqin formularët edhe online.

Poashtu të njëjtën procedurë mund të bëjnë edhe të gjithë shtetasit jo Shqiptar të cilët kanë qenë pjesë e UÇK-së

Pas tërheqjes dhe plotësimit, formularët mund të dorëzohen me postë, ose në formë direkte në të gjitha ambasadat e Republikës së Kosovës, por edhe në Prishtinë në adresën e mëposhtme:

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë Kati IV, zyra nr 407, Sekretaria e Komisionit,
10000 Prishtine

Pas plotësimit të aplikacioneve, aplikantët duhet ti bashkangjesin kopjen e leternjoftimit (ID) ose të Pasaportës (të jene valide)

Për sqarime shtesë, luteni të kontaktoni në këta numra telefoni:

044 602 635
049 141 126
038200 14 530

Si dhe në adresën elektronike:

skt.komisioni@rks-gov.net