Ndërtimi i 60 shtëpive për invalidët, veteranët dhe familjet e dëshmorëve si dhe kategorive të rrezikuara