Održan je redovan sastanak Vladine komisije za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida, pripdanika i interniranih OVK-a

<p><strong>Priština, 9 februar  2015</strong><br /> <br /> Vladina komisija za priznavanje i verifikaciju statusa veterana, invalida, pripdanika  i interniranih OVK-a  održala je još jedan  sastanak po redu.<br /> <br /> Nakon sastanka , na  press konferenciji , predsednik Komisije, Agim Čeku, je obavestio je  razmatrano  oko 95 odsto aplikacija, ili  u brojkama , 65 hiljada i  9 aplikacija.<br /> <br /> " Procenili  smo dosadašnji tok, i konstatovali da je Komisija u završnoj fazi verifikacije aplikacija za status veterana, invalida, pripadnika  i interniranih OVK-a. Proverili smo  23 hiljada i 684 apliakcija boraca , 4 hiljade i 339 invalida , 2 hiljade i 142 stradalnika, 8 hiljada i  139 pripadnika OVK , 13 hiljada i 136 učesnika rata, na ponovnu  verifikaciju je  2 852 aplikacija , do sada su odbijene 4 hiljade i  486 aplikacija , " rekao je predsednik ove komisije  Agim Čeku.<br /> <br /> Predsednik Komisije je najavio da će do 20. februara biti objavljeni spiskove svih zona i Glavnog štaba.<br /> <br /> " Usredućebitiobjavljeniprvispisakoperativnih  zona LabaiKaradaka, ondaćemonastavitisvedo 20. februarasaobjavljivanjemzasvakuzonu.<br /> Tačno je da je ovajprocespredugotrajao, aliuveravamsve one kojisu se prijavili, da ovotrajanjenijeučinjenokrivicomKomisije,nitinedostatkomvolje, nego je to zaista bio obimanposao ", rekao je Čeku.<br /> <br /> Prvispiskovikojićebitiobjavljenisupočetni, tako da  u skladusazakonom, sviimajupravonažalbu u roku od 30 dana od danaobjavljivanja. Nakonrazmatranjažalbi, Komisijaćeobjavitikonačnespiskoveinećebitirokazažalbu , alisvakokomisli da mu nijepriznat  status, moše da pokrenesudskipostupak ", rekao je AgimČeku.<br /> <br /> " Nakonobjavljivanjaspiskovasvaki veteran ćeličnopodnetizahtevzadobijanjepenzijeijednoje sigurno  a to je  da je u budžetuza2015 godinuizdvojeno 24 milionaevrazapenzijeratnihveterana. Takođe je sigurno daćeovajbudžetbitikoriščenzapenzijeratnihveterana", rekao je Faik Fazliu, šefKancelarijezaveterane OVK-a.<br /> <br /> <br />  </p>